November 17, 2015 ปีชง 2559

ปีชง 2559

สำหรับปี 2559 ปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปี ได้แก่ ปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุด หรือ ที่เราเรียกกันว่า … ชงโดยตรง…. คือ ปี

Read more